Lý Luận Chính Trị

Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC.+100 điểm
Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC?+100 điểm
Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian?+100 điểm
Theo Ph.Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự tương tác của các phân tử, các hạt cơ bản…?+1000 điểm
Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?+100 điểm
Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:+100 điểm
Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì?+100 điểm
Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào?+500 điểm
V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống +100 điểm
6. Quan điểm: \"Bản chất của thế giới là ý thức\" là quan điểm của trường phái triết học nào?+100 điểm
Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?+500 điểm
Theo Ăngghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản?+100 điểm
Theo Ph.Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là:+100 điểm
Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?+500 điểm
Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất là gì?+100 điểm
Theo triết học MácLênin vật chất là:+500 điểm
Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:+100 điểm
Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là:+500 điểm
Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là:+100 điểm
Chọn câu trả lời đúng:+100 điểm
Chọn câu trả lời đúng+200 điểm
Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học MácLênin+100 điểm
Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC:+100 điểm
Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC.+200 điểm
Giá trị sử dụng của hang hóa+500 điểm
Điều kiện cho sự ra đời và phát triển của kinh tế hang hóa+100 điểm
Kinh tế tự nhiên (tự cung, tự cấp) là sản xuất để:+100 điểm
Giá cả nhỏ hơn giá trị khi:+500 điểm
Giá cả lớn hơn giá trị khi:+100 điểm
Giá cả bằng giá trị khi:+100 điểm
Tác dụng quy luật giá trị+200 điểm
Nội dung (yêu cầu) của quy luật giá trị:+100 điểm
Quy luật giá trị:+200 điểm
Tiền làm chức năng tiền tệ thế giới:+100 điểm
Năng suất lao động là:+200 điểm
Trong thời kỳ CNTB độc quyền:+500 điểm
Xuất khẩu tư bản là:+100 điểm
Phương thức sản xuất TBCN có những giai đoạn nào?+200 điểm
Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hang hóa sức lao động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa gọi là gì?+100 điểm
Trong những mâu thuẫn cơ bản của thời đại hiện nay, mâu thuẫn nào nổi bật, xuyên suốt thời đại mang tính toàn cầu:+300 điểm
Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?+100 điểm
Tính chất của thời đại ngày nay là:+300 điểm
Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu vừa qua đã ảnh hưởng đến tính chất và nội dung của thời đại ngày nay như thế nào?+100 điểm
Đặc trưng cơ bản của giai đoạn thứ nhất của thời đại ngày nay là:+100 điểm
Đặc trưng cơ bản của giai đoạn thứ hai của thời đại ngày nay là:+500 điểm
Giai đoạn thứ hai của thời đại ngày nay bắt đầu và kết thúc trong khoảng thời gian nào?+100 điểm
Nội dung cơ bản của thời đại ngày nay là:+300 điểm
Thời đại mới – thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, bắt đầu từ:+100 điểm
Cơ sở khoa học để xác định và phân chia thời đại là gì?+100 điểm
Theo quan điểm triết học của MácLênin, lựa chọn phương án đúng về đặc điểm hệ tư tưởng.+300 điểm
Lựa chọn phương án đúng về vai trò của tồn tại xã hội trong quan hệ biện chứng với ý thức xã hội.+100 điểm
Hiện nay ở nước ta còn tồn tại tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, bạn cho biết điều đó thể hiện tính chất gì của ý thức xã hội+100 điểm
Con người XHCN bao gồm những con người nào từ XH nào?+300 điểm
Captcha

Lý Luận Chính Trị

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top