Chủ đề Tư pháp – Hộ tịch

Đối với trường hợp đăng ký lại việc kết hôn, mục nơi đăng ký kết hôn trong Giấy chứng nhận kết hôn được ghi như thế nào?+500 điểm
Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký giám hộ theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Việc thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân?+500 điểm
Trường hợp nào sau đây đương sự phải có mặt theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Thời hạn thực hiện niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã là bao nhiêu ngày?+100 điểm
Việc đính chính văn bản được áp dụng trong trường hợp nào theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP?+100 điểm
Việc chứng thực bản sao từ bản chính được thực hiện tại địa điểm nào theo quy định của pháp luật?+500 điểm
Đối tượng nào sau đây có trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã có thể được niêm yết tại địa điểm nào sau đây theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP?+500 điểm
Văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã được thể hiện bằng ngôn ngữ nào theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004?+100 điểm
Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật do cấp xã ban hành phải được công bố công khai sau bao nhiêu ngày?+500 điểm
Thứ tự ưu tiên của văn bản được sử dụng để rà soát, hệ thống hóa theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Đối tượng nào sau đây không thuộc diện sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch?+500 điểm
Hành vi làm sai lệch nội dung của bản chính để chứng thực bản sao bị áp dụng hình thức xử phạt nào sau đây theo quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi năm 2010?+500 điểm
Trường hợp nào sau đây không thực hiện việc chứng thực điểm chỉ?+200 điểm
Công dân Việt Nam đăng ký nhu cầu nhận con nuôi tại cơ quan nào sau đây?+500 điểm
Thời hạn chứng thực chữ ký được quy định như thế nào trong trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực?+500 điểm
Công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi nào sau đây?+500 điểm
Thời hạn lưu trữ bản sao khi thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính là bao nhiêu lâu theo quy định của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký?+500 điểm
Thời hạn cho phép thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP?+500 điểm
Thời hạn văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải được gửi tới các cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND?+200 điểm
Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch.+500 điểm
Thời điểm nào sau đây được dùng để tính số liệu thống kê kèm báo cáo 06 tháng về chứng thực của UBND cấp xã theo quy định của Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP?+500 điểm
Đối tượng nào sau đây có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em bị bỏ rơi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi?+500 điểm
Nghị định số 40/2010/NĐ-CP quy định các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật nào dưới đây?+500 điểm
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị trong bao lâu theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Văn bản nào sau đây không thuộc đối tượng kiểm tra và xử lý theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP?+200 điểm
Phần ghi về người mẹ trong Giấy khai sinh của con đối với trường hợp người cha làm thủ tục nhận con mà không cần có ý kiến của người mẹ được quy định như thế nào tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP?+500 điểm
Trường hợp nào sau đây không cần phải có văn bản ủy quyền khi thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Thời hạn đăng ký khai tử theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Cơ quan nào có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi?+500 điểm
Thời điểm hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Biện pháp khắc phục hậu quả nào được áp dụng đối với hành vi lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh theo quy định của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Đối với Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân việc lưu trữ được quy định như thế nào trong Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch?+500 điểm
Hình thức xử lý văn bản được rà soát theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Văn bản công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần được thể hiện dưới hình thức nào theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+500 điểm
Khi đăng ký lại việc kết hôn, quan hệ hôn nhân được xác định như thế nào theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Sự kiện hộ tịch nào được đăng ký lại theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền nào dưới đây theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành được quy định như thế nào theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân?+500 điểm
Khi văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì việc áp dụng được quy định như thế nào?+200 điểm
Thời hạn được thay đổi ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi được quy định như thế nào trong Nghị định số 19/2011/NĐ-CP?+500 điểm
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP quy định như thế nào về việc hệ thống hóa văn bản định kỳ và công bố kết quả hệ thống hóa?+500 điểm
Tiêu chí sắp xếp văn bản trong tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+1000 điểm
Giá trị sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi trong nước được quy định như thế nào trong Nghị định số 19/2011/NĐ-CP?+1000 điểm
Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai tử cho người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam mất tại Việt Nam?+200 điểm
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam thường trú ở trong nước để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở nước ngoài?+500 điểm
Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?+500 điểm
Cách ghi nào sau đây là đúng theo quy định của nguyên tắc ghi chép sổ, biểu mẫu hộ tịch+500 điểm
Khi ghi sổ, biểu mẫu hộ tịch, cán bộ Tư pháp – hộ tịch cần thực hiện quy định nào sau đây?+100 điểm
Không giải quyết việc nuôi con nuôi trong trường hợp nào sau đây theo quy định của Luật Nuôi con nuôi?+1000 điểm
Trường hợp công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài sau đó về nước cư trú mà có yêu cầu thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi thì thực hiện tại cơ quan nào sau đây?+500 điểm
Cơ quan nào thực hiện việc đăng ký khai sinh trong trường hợp trẻ sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài mà đã có quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn còn Hộ chiếu Việt Nam?+500 điểm
Việc chấm dứt giám hộ được thực hiện tại cơ quan nào theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+500 điểm
Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Luật nuôi con nuôi?+100 điểm
Thời hạn công bố kết quả hệ thống hóa văn bản đối với các văn bản của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+1000 điểm
Việc hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu quản lý nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo hình thức nào sau đây trong Nghị định số 16/2013/NĐ-CP?+1000 điểm
Hội đồng nhân dân cấp xã tiến hành việc xử lý nghị quyết do mình ban hành có dấu hiệu trái pháp luật tại thời điểm nào sau đây theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP?+1000 điểm
Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo 06 tháng đầu năm về công tác chứng thực cho Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào trong Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP?+500 điểm
Việc thông báo tình hình phát triển của con nuôi được quy định như thế nào theo Luật nuôi con nuôi?+1000 điểm
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực trong trường hợp nào sau đây?+500 điểm
Hình thức xử phạt nào được áp dụng đối với hành vi đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác?+1000 điểm
Đối tượng nào được đề nghị thay đổi giám hộ theo quy định của Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch?+1000 điểm
Việc đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh được áp dụng cho trường hợp nào sau đây?+500 điểm
Captcha

Chủ đề Tư pháp – Hộ tịch

Thông tin công ty
Công ty TNHH Sức Khỏe Tuyệt Hảo - Quản lý web httpgroup.vn
Trụ sở chính: 48/13, Đường số 10, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp. HCM
Chinh nhánh 1: Tòa nhà Lô D, Khu Jamona City , đường Đào Trí, quận &, Tp. HCM
Website: http://www.httpgroup.vn
Email: httpsgroup.vn@gmail.com
 Hotline: 0917797501
Kết nối với chúng tôi

© Copyright 2018 httpsgroup.com, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top